بریل آموزی به شکلی دیگر

نوشته شده توسط:آقا معلم | ۱ دیدگاه
برای نوشتن بریل از خانه هایی به شکل زیر استفاده می شود ...
 
1.___.4
2.___.5
3.___.6
 
این خانه دارای 6نقطه است (توجه :این 3خط فقط برای اموزش راحت تر بیان شده اند البته در خط بینایی و در نوشته های بریل فقط نقطه ها هستند وعددهای کناری از 1تا 6است).
برای نوشتن ما از یک لوح استفاده می کنیم که ان لوح 10ردیف دارد در هر ردیف افقی 28تا از همین خانه ها که اشاره شد موجود است. لوح ها در اندازه های مختلف هستند ، برای نوشتن بر روی این لوح ها از یک قلم که سر ان فلزی ونوک ان تیز است استفاده می شود.
 
لوح و قلم
 
.لوح را طوری در مقابل خود قرار می دهیم که لولای لوح در سمت چپ قراربگیرد و ورقه را در لای لوح طوری قرار می دهیم که از بالای لوح هیچ بیرون زدگی نداشته باشدوبر اثر بسته شدن لوح 4گوشه ی لوح برگه را سوراخ می کند تا ورقه در لوح ثابت بشود و با قلم شروع به سوراخ کردن آن6نقطه در لوح می کنیم .
 
کاغذ گذاری
 
خانه ها در لوح از هم جدا هستند . برای نوشتن بریل از یک دستگاهی به نام ماشین پرکینز نیز استفاده می شود. که در این ماشین به جای ان خانه ها ، 6دکمه وجود دارد که هر کدام بیانگر یک نقطه است :نقطه شماره 1،2،3،4،5،6 وبا گذاشتن برگه در این ماشین می توان شروع به نوشتن کرد وبا زدن منظم دکمه ها برگه سوراخ شده وان کلمه نوشته می شود وبرای ایجاد فاصله بین 2خانه ماشین یک دکمه بزرگ دارد که با زدن ان بین ان 2خانه فاصله ایجاد می شود و یک دکمه برای اینکه به خط بعدی برویم وجود دارد. با قرار دادن ورقه در لوح به همان شیوه ، قلم را از سمت راست لوح به حرکت در می اوریم و شروع به سوراخ کردن ان نقطه ها در خانه اول می کنیم ولی در ماشین پرکینز با زدن دکمه ها از طرف راست شروع به نوشتن می کنیم .
 
پرکینز
 
. به امید خدا فردا اموزش حروف الفبای فارسی در بریل را شروع می کنیم . حروف الفبای فارسی وتشدید در بریل هر کدام یک خانه را به خود اختصاص می دهند .این را بدانید که اگر در خط بینایی حروف به 2یا چند شکل نوشته می شوند ولی در خط بریل هر حرف تنها دارای یک علامت است . و حالا می خواهم این علامت ها را بیان کنم :
هر خانه 6نقطه دارد( همان طور که گفته شد) ، و هر حرف الفبای فارسی در بریل یک یا چند نقطه از یک خانه است. در زیر ابتدا شکل نوشتاری را نوشته ام. وقتی برگه سوراخ شده را برگردانیم ملاحظه می کنیم که همان نقاط برجسته شده اند اما نکته اینجاست که جایگاه نقاط در خواند فرق می کند و برای اینکه همزمان با نوشتن، خواندن را هم تمرین کنیم پس از نوشتن هر حرف شکل خواندنی آنرا هم قرار داده ام.
 
حرف اول :( آ ) است که نقاط شماره 3، 4، 5، با هم می شوند در بریل فارسی حرف ( آ ) و علامت بریل آن:
   ___.4
   ___.5
3.___
و می خوانیم
4.___
5.___
   ___.3
 
حرف دوم:  (ا)است که نقطه شماره یک است و علامت بریل آن:
1.___
   ___
   ___
و می خوانیم:
___.1
___
___
 
حرف سوم : حرف (ب) است ، نقاط شماره 1 ، 2 وعلامت بریل آن:
1.___
2.___
   ___
و می خوانیم:
___.1
___.2
___
 
حرف چهارم :( پ) است ، نقاط 1، 2، 3، 4 و علامت بریل آن:
1.___.4
2.___
3.___
و می خوانیم:
4.___.1
   ___.2
   ___.3
 

حرف پنجم :( ت) است ، نقاط 2، 3، 4، 5 و علامت بریل آن :
   ___.4
2.___.5
3.___
و می خوانیم:
4.___
5.___.2
   ___.3
 
حرف ششم : ( ث) است ، نقاط 1، 4، 5، 6 و علامت بریل آن :
1.___.4
   ___.5
   ___.6
و می خوانیم:
4.___.1
5.___
6.___
 
توجه کنید : این علامت عکس علامت بریل حرف ( پ ) است.(این حالات قرینه می توانند در یادگیری بریل کمک کنند.)
 
حرف هفتم: ( چ ) است ، نقاط 1، 4 و علامت بریل (چ):
1.___.4
   ___
   ___
و می خوانیم:
4.___.1
   ___
   ___
 
حرف هشتم : ( ک ) است ، نقاط 1، 3 است و علامت بریل (ک):
1.___
   ___
3.___
و می خوانیم:
   ___.1
   ___
   ___.3
 
توجه کنید : که علامت بریل حروف الفبا را من به ترتیب بیان نمی کنم و از علامت های ساده شروع کردم تا به علامت هایی برسیم که حفظ کردن آن وقت بیشتری را خواهد برد.
اگر حروف الفبای فارسی در بریل را به طور اساسی یاد گرفته شود در یادگیری علائم عربی و حتی انگلیسی بریل هم می تواند کمک کند به امید خدا در آینده که علائم عربی و انگلیسی را بیان کردم خواهم گفت که چطور یادگیری بریل با این شیوه آسان خواهد شد.
 
حرف نهم:  (ح)می باشد.که نقاط 1،5،6 حرف (ح) در بریل را نشان می دهد و علامت بریل آن:
1.___
   ___.5
   ___.6
و میخوانیم:
   ___.1
5.___
6.___
 
حرف دهم:)می باشد.که نقاط 1،3،4،6،می شود (خ) و علامت بریل آن:
1.___.4
   ___
3.___.6
و می خوانیم:
4.___.1
   ___
6.___.3
 
حرف یازدهم :( د ) می باشد که نقاط 1،4،5 نشان دهنده ی (د) در بریل است و علامت بریل آن :
1.___.4
   ___.5
   ___
و می خوانیم:
4.___.1
5.___
   ___
 
حرف دوازدهم:( س)است که نقاط 2،3،4 در بریل می شود (س) و علامت بریل آن :
   ___.4
2.___
3.___
و می خوانیم:
4.___
   ___.2
   ___.3
 
حرف سیزدهم:( ش) می باشد که نقاط 1،4،6 دربریل می شود (ش) و علامت بریل آن :
1.___.4
   ___
   ___.6
و می خوانیم:
4.___.1
   ___
6.___
 
حرف چهاردهم: ( ل ) است که نقاط آن 1،2،3 نشان دهنده ی (ل) در بریل است و علامت بریل آن :
1.___
2.___
3.___
و می خوانیم:
   ___.1
   ___.2
   ___.3
 
حرف پانزده: ( م ) است که نقاط 1،3،4 نشان دهنده ی (م) در بریل است و علامت بریل آن :
1.___.4
   ___
3.___
و می خوانیم:
4.___.1
   ___
   ___.3
 
حرف شانزدهم : ( ی ) که خیلی ساده است نقاط 2،4 است و علامت آن در بریل :
   ___.4
2.___
   ___
و می خوانیم:
4.___
   ___.2
   ___
 
حرف هفدهم : ( ف ) که علامت آن در بریل عکس علامت بریل (د) است پس نقاط 1،2،4 می شود (ف) و علامت بریل آن :
1.___.4
2.___
   ___
و می خوانیم:
4.___.1
   ___.2
   ___
 
مثال: با این حرف هایی که خواندیم می توانیم کلمه ای را بنویسیم ...
مثلا:فیلم
فیلم
در بریل کلمات موجود در جملات را با فاصله می نویسیم یعنی در لوح یا ماشین پرکینز ما وقتی می خواهیم بنویسیم (فیلم سال ) ما بین فیلم و سال فاصله می گذاریم منظور از فاصله این است که ما یک خانه از خانه های لوح را خالی می گذاریم یعنی هیچ کدام از 6 نقاط خانه را سوراخ نمی کنیم و در ماشین پرکینز هم با زدن دکمه فاصله یک خانه فاصله ایجاد می کنیم.بعنوان مثال:
مثال
 
توجه:علامت های بریلی که من برای حروف الفبا نوشتم 6 نقطه در ان گذاشتم ولی با بیان کردن شماره های نقاط می خواستم که شما دچار اشتباه نشوید و توجه کنید که در نوشتن مثلا (خ) ما فقط نقاط 1،3،4،6 را سوراخ می کنیم و وقتی برگه را نگاه کنیم می بینیم که همان نقاط به شکل برجسته در آمده است.
به نظرم آمد که ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که مثلا افراد بینا چگونه خط بریل را می خوانند؟ در جواب باید بگویم که افراد مثل من وغیره... خط بریل را با نگاه کردن به همان نقاط برجسته شده در برگه و با توجه به اینکه علامت بریل تمامی حروف را حفظ کرده اند و مثلا می دانند که نقاط 3،4،5 حرف ( آ) است،خط بریل را می خوانند ولی افراد نابینا چون حس لامسه حساسی دارند این مهارت را دارند که خط بریل را به بوسیله ی لمس با انگشتان به خوانند که البته نابینایان هم طی یک دوره روی تحریک پذیری حس لامسه خود کار می کنند تا به این مهارت برسند.
لطفا هر گونه سوالی در زمینه خط بریل و حتی چگونگی خواندن خط بریل برایتان پیش آمد بیان کنید تا توضیح دهم و در صورتی که سوالی برایتان پیش آمد که در زمینه رشته تحصیلی من بود بیان کنید در حد توانم پاسخ گوی شما خواهم بود.
 
حرف 18: ( ر ) است که نقاط 5،3،2،1 شامل می شود و علامت بریل آن:
1.___
2.___.5
3.___
و می خوانیم:
   ___.1
5.___.2
   ___.3
 
حرف19: ( و ) است که نقاط 2،4،5،6 شامل می شود و علامت بریل آن عکس علامت بریل حرف (ر) است:
   ___.4
2.___.5
   ___.6
و می خوانیم:
4.___
5.___.2
6.___
 
حرف 20: ( ج ) می باشد که نقاط 2،4،5 است و علامت بریل آن :
   ___.4
2.___.5
   ___
و می خوانیم:
4.___
5.___.2
   ___
 
حرف21:(ه)  است که نقاط 1،2،5 می باشد که علامت بریل آن عکس علامت بریل حرف ( ه ) است:
1.___
2.___.5
   ___
و می خوانیم:
   ___.1
5.___.2
   ___
 
حرف 22): ض)  است که نقاط 1،2،4،6 می باشد و علامت بریل آن:
1.___.4
2.___
   ___.6
و می خوانیم:
4.___.1
   ___.2
6.___
 
حرف 23: ( ن )  است که نقاط 1،3،4،5 است و علامت بریل آن عکس علامت (ض ) است:
1.___.4
   ___.5
3.___
و می خوانیم:
4.___.1
5.___
   ___.3
 
حرف 24: ( ‍ژ ) است که نقاط 3،4،6 است و علامت بریل آن:
   ___.4
   ___
3.___.6
و می خوانیم:
4.___
   ___
6.___.3
 
حرف25: ( ذ ) است و نقاط 6، 4، 3، 2را شامل می شود و علامت بریل آن:
   ___.4
2.___
3.___.6
و می خوانیم:
4.___
   ___.2
6.___.3
 
حرف26:  ( غ ) می باشد و شامل نقاط 6، 2، 1است و علامت بریل آن عکس علامت بریل حرف ( آ ) است:
1.___
2.___
   ___.6
و می خوانیم:
   ___.1
   ___.2
6.___
 
حرف27: ( ز ) است و نقاط 6، 5، 3، 1 می باشد و علامت بریل آن عکس علامت بریل حرف ( ذ ) است :
1.___
   ___.5
3.___.6
و می خوانیم:
   ___.1
5.___
6.___.3
حرف28 : ( ع ) است و نقاط آن شامل 6، 5، 4، 3، 2است و علامت بریل آن:
   ___.4
2.___.5
3.___.6
و می خوانیم:
4.___
5.___.2
6.___.3
 
حرف29 : ( ظ ) می باشد و نقاط 6، 5، 4، 3، 2، 1است و علامت بریل آن :
1.___.4
2.___.5
3.___.6
و می خوانیم:
4.___.1
5.___.2
6.___.3
 
حرف 30 : ( ط ) است و نقاط 6، 5، 3، 2، 1را شامل می شود و علامت بریل آن عکس علامت بریل حرف ( ع ) می باشد:
1.___
2.___.5
3.___.6
و می خوانیم:
   ___.1
5.___.2
6.___.3
 
حرف  31 : ( ق ) است و نقاط شماره ی 5، 4، 3، 2، 1را شامل می شود و علامت بریل آن:
1.___.4
2.___.5
3.___
و می خوانیم:
4.___.1
5.___.2
   ___.3
 
حرف 32 :( ص ) است و نقاط شماره 6، 4، 3، 2، 1است و علامت بریل آن:
1.___.4
2.___
3.___.6
و می خوانیم:
4.___.1
   ___.2
6.___.3
 
حرف 33 :( گ ) است و نقاط 5 ، 4، 2، 1را شامل می شود و علامت بریل آن:
1.___.4
2.___.5
   ___
و می خوانیم:
4.___.1
5.___.2
   ___
 
حرف 34 :(تشدید ) آخرین حرف از حرو ف فارسی است و نقطه 6را شامل می شود و علامت بریل آن :
   ___
   ___
   ___.6
و می خوانیم:
   ___
   ___
6.___
 
نکته: برای نوشتن تشدید این نکته را باید مد نظر قرار دهیم که  علامت تشدید قبل از حرف مشدد قرار می گیرد.
نکته آخر هم این است که خط بریل را از چپ به راست می خوانیم ولی در نوشتن خط بریل به وسیله لوح از راست به چپ می نویسیم.
من بریل عربی را بیان نکردم .اگر این مطالب به درستی ارائه شده و گویاست و قابل استفاده باقی رو هم بگم.
 
 
نوشته شده توسط:
زندگی با امید[email protected] 
 
 • فاطمه

  فاطمه

  • ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ - ۲۲:۵۹:۱۷

  سلام آموزش بریل فارسی خیلی عالی بود .من معلم قرآن بیناها هستم خیلی دوست دارم به نابیناهاهم قرآن آموزش بدم اماروش آموزش روبلدنیستم لطفادراین امرکمکم کنیداجرکم عندا...

  پاسخ مدیر (blind ):   با سلام
  بصورت مفصل توضیحاتی رو برای شما، به ایمیلتون فرستادم ولی ظاهرا آدرس درست نبود